Kursdaten

<< November 2020 >>


Liste alle bereits geplanten Kurse

 • 24. November 2020 / 8:30 - 9:30 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 2

 • 24. November 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 2

 • 26. November 2020 / 6:30 - 7:20 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Frühaufsteher

 • 30. November 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 1

 • 30. November 2020 / 18:00 - 19:50 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Aroha

 • 30. November 2020 / 19:10 - 20:00 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 1

 • 1. Dezember 2020 / 8:30 - 9:30 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 2

 • 1. Dezember 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 2

 • 3. Dezember 2020 / 6:30 - 7:20 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Frühaufsteher

 • 7. Dezember 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 1

 • 7. Dezember 2020 / 18:00 - 19:50 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Aroha

 • 7. Dezember 2020 / 19:10 - 20:00 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 1

 • 8. Dezember 2020 / 8:30 - 9:30 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 2

 • 8. Dezember 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 2

 • 10. Dezember 2020 / 6:30 - 7:20 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Frühaufsteher

 • 14. Dezember 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 1

 • 14. Dezember 2020 / 18:00 - 19:50 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Aroha

 • 14. Dezember 2020 / 19:10 - 20:00 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 1

 • 15. Dezember 2020 / 8:30 - 9:30 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates 2

 • 15. Dezember 2020 / 13:45 - 14:45 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Rücken 2

 • 17. Dezember 2020 / 6:30 - 7:20 / Verfügbare Plätze: 10 / zur Anmeldung: Pilates Frühaufsteher